fbpx

Polityka prywatnościW dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO IZOEXPRESS izolacje natryskowe  informuje, co następuje:

1. Administratorem podawanych przez Panią/Pana w formularzach dostępnych na stronie lub w korespondencji elektronicznej danych osobowych jest IZOEXPRESS izolacje natryskowe, Pawlikowice 240, 32-020 Wieliczka („Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.

3. Podane przez Panią/Pana w korespondencji lub w formularzu na stronie dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji sprawy opisywanej w treści korespondencji lub w celu realizacji wybranych przez Państwa usług.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w chwili zapisu na określone wydarzenie lub wysłania wiadomości na adres pracownika Spółki – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub zawarta w momencie złożenia zamówienia umowa na realizację usługi/zakupu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). IZOEXPRESS izolacje natryskowe  informuje jednocześnie, iż w szczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie – po zajściu określonych przesłanek prawno-faktycznych, podstawą przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli obowiązek prawny ciążący na administratorze lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.

5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne dla zagwarantowania realizacji obowiązków prawnych firmy.

6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzach bądź korespondencji będą przetwarzane przez okres, w którym będzie Pani/Pan korzystała z usług firmy lub który jest niezbędny do przeprocedowania sprawy opisywanej w treści korespondencji oraz będą przetwarzane przez określony prawem czas dla celów księgowych, prawnych i archiwalnych. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.

7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: księgowości oraz kancelariom prawnym współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania firmy.

8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
• prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do przenoszenia danych;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9. Pani/Pana dane osobowe oraz aktywność dokonywana na stronie https://izo-express.pl mogą być częściowo wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji wyłącznie w zakresie marketingowym, w celu podjęcia próby dostosowania oferty IZOEXPRESS izolacje natryskowe dla Państwa potrzeb.
10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w IZOEXPRESS izolacje natryskowe, tj. info@izoexpress.pl

 

 

 

 


Call Now Button